... naše materiály - Váš úspěch

Obchodní podmínky


1. Obecná ustanovení

a) Tyto všeobecné dodací a platební podmínky (dále jen „podmínky“) jsou součástí objednávky a kupující podpisem objednávky k nim přistupuje, zavazuje se jimi řídit a činí je nedílnou součástí kupní smlouvy. Jakékoliv výhrady k těmto podmínkám jsou neúčinné a lze se od nich odchýlit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

b) Objednávku zboží lze učinit mailem, faxem, přičemž za chyby přitom vzniklé nepřebírá prodávající odpovědnost. Součástí objednávky je i případná objednávka na dělení zboží či výrobu.

c) Kupující se zavazuje v objednávce sdělit prodávajícímu IČO, mail, telefon, fakturační popř. dodací adresu, bankovní spojení – platné číslo účtu, popř. poskytnout kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu.
  
d) Kupující bere na vědomí, že objednávky s požadavkem na dělení zboží musí zaslat minimálně tři dny před požadovaným termínem dodání, a že dodací lhůty některého zboží jsou závislé na výrobních cyklech a mohou se pohybovat v délce několika týdnů.

2. Dodání zboží

a) Dodání zboží: ze skladu prodávajícího je zboží dodáno okamžikem převzetí kupujícím nebo jeho smluvním přepravcem. Při rozvozech vlastní přepravou prodávajícího je zboží dodáno převzetím kupujícího v místě plnění.

b Přeprava: se děje na účet prodávajícího tehdy, když je realizována v rámci jeho rozvozů vlastní přepravou, nebo na základě zvláštního ujednání. Jinak se děje na účet kupujícího.

c) Místo plnění: dle objednávky nebo místa odběru (sklad prodávajícího).

d) Čas plnění: dle objednávky


e) Množství: dle objednávky; prodávající je oprávněn množství krátit, a to i po eventuálním přijetí objednávky, zejména z důvodu objektivních příčin, vyšší moci apod.


f)
Doklady: prodávající je povinen dodat se zbožím průvodní doklady ke zboží, potřebné k převzetí zboží a dalšímu jeho nakládání kupujícím.


g) Obaly: zboží je prodávajícím zabezpečeno přiměřeným obalem tak, aby nedošlo k jeho poškození manipulací. Jestliže je vzhledem k okolnostem nutné zboží zabezpečit mimořádně, děje se tak na účet kupujícího.


h) Jakost a provedení: dle objednávky a v souladu s příslušnými platnými technickými normami.

i) Záruka za jakost: v rozsahu záruční lhůty (je-li stanovena), která počíná běžet dnem dodání zboží.


j) Kupující se zavazuje zabezpečit takové uskladnění zboží, aby nedošlo k jeho poškození, zničení nebo odcizení.


k) Přejímka: kupující je povinen provést po obdržení neprodleně řádnou přejímku a zkontrolovat druh, množství, rozměry a jakost zboží.

3. Reklamace

a) Reklamace zjevných závad: do 15-ti dnů ode dne převzetí zboží mailem. Jedná se o záměny zboží, odchylky od množství, rozměry mimo povolené tolerance a poškození zboží, které nebylo možné zjistit při převzetí.

b) Reklamace skrytých vad: do 15-ti dnů ode dne jejich zjištění mailem a s doložením vzorků (foto). Náklady na rozbory v rozhodčích laboratořích nese subjekt, v jehož neprospěch bylo rozhodnuto.

c) Drobné odchylky v barvě, formátu a kvalitě neopravňují k reklamaci.

d) Nebyla-li reklamace provedena řádně a včas, zanikají práva kupujícího z vad a ten se jich nemůže domáhat ani u soudu.

      Z vad zboží vznikají kupujícímu pouze tyto nároky:

         1. odstranění vad opravou, jsou-li vady opravitelné,
         2. odstranění právních vad, je-li to možné,
         3. odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího zboží, je-li to možné,
         4. poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny.

Vrátit dodané zboží lze jen po předchozím souhlasu prodávajícího ve stavu, v jakém bylo dodáno. Není-li to možné, náleží prodávajícímu náhrada. Nároky vad je třeba konkrétně uplatnit přímo v reklamaci, jinak zanikají. Uplatněný nárok nelze bez souhlasu prodávajícího dodatečně měnit. Jiné nároky z vad zboží, než shora uvedené, tj. ani právo od smlouvy jednostranně odstoupit ani právo na náhradu škody nebo ušlého zisku kupujícímu nenáleží. Prodávající si vyhrazuje právo zboží dodat prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě přejímá tato osoba závazky prodávajícího vůči kupujícímu a kupující je oprávněn uplatňovat svá práva pouze u této třetí osoby.


4. Přechod vlastnictví a odpovědnosti za škody


a) Vlastnictví dodaného zboží přechází na kupujícího teprve okamžikem úplného zaplacení kupní ceny a vyrovnáním všech ostatních i v budoucnu vzniknuvších nároků prodávajícího, včetně sald na účtech z obchodních vztahů mezi stranami. Kupující je oprávněn se zbožím disponovat v rámci své obchodní činnosti. Kupující se zavazuje do doby úplného zaplacení dodávky a vyrovnání shora uvedených závazků informovat prodávajícího na jeho žádost o svých pohledávkách za dále prodané zboží, a to až do výše nezaplacené pohledávky prodávajícího z tohoto dodaného zboží a nevyrovnaným shora uvedeným závazkům.

b) Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.


5. Platební podmínky

a) Prodávající je oprávněn požadovat za dodávky zboží platbu v hotovosti, poštovní poukázkou, bankovním šekem, bezhotovostním převodem a dalšími způsoby, které umožňují české právní předpisy při dodání zboží, nebo před jeho dodáním.

b) Prodávající může přistoupit k platbě na fakturu se splatností 14-ti dnů od data vystavení faktury. Pokud úhrada faktury nebude v této lhůtě provedena, sjednává se, že kupující je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3 dny po odeslání.

c) Pokud kupující odmítne odebrat již naformátované zboží je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši celé hodnoty zakázky (včetně ceny za formátování).

d) Jednotlivé prodeje budou prováděny v rámci nákupního limitu (Kč), určeného kupujícímu prodávajícím, přičemž tento limit může prodávající měnit podle vývoje obratu a platební schopnosti kupujícího. V případě, že kupující nezaplatí předchozí prodeje do data splatnosti faktury, je prodávající oprávněn další prodej pozastavit do doby, než bude vypořádán dluh za předchozí prodeje.


6. Náhrada škody
 
a) Prodávající neodpovídá kupujícímu za přímé či nepřímé škody nebo ušlý zisk vzniklý nesprávným použitím zboží, nebo použitím vadného zboží.

b) Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě kupujícím uzavřených kupních smluv s jinými osobami, zejména za škody následné nebo nepřímé.

c) Náhrada škody se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) s tím, že se smluvní strany dohodly, že pokud bude prokázána odpovědnost prodávajícího nahradit kupujícímu způsobenou škodu, náhrada celkové škody včetně ušlého zisku se omezuje na částku 100 000 Kč

7. Přechodná a závěrečná ustanovení

a) Kupující se zavazuje prodávajícímu neprodleně sdělit soudní opatření nebo jakékoliv zásahy třetí osoby, které se vztahují na jím prodávajícímu dosud nezaplacené zboží.

b) Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu, pokud by jeho živnostenské oprávnění nebo podnik, družstvo či společnost zanikly. Kupující se rovněž zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti stávají se pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu ihned splatnými. Prodávající může v takovém případě žádat okamžitě vrácení dosud nezaplaceného zboží. Takovéto navrácení zboží není odstoupením od smlouvy. Zásahy vyšší moci, jako např. zásahy státu, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky či další objektivní překážky na straně prodávajícího, jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí. Totéž platí, i když uvedené události nastaly u subdodavatelů.Právní sdělení
Přesto, že se snažíme naše internetové stránky pečlivě a pravidelně aktualizovat, nemůžeme v žádném případě garantovat úplnost, správnost a dokonalou aktuálnost uvedených informací. Totéž platí i pro veškeré přímé i nepřímé odkazy uvedené na našich stránkách, za jejichž obsah EPP Plasty a.s. rovněž nezodpovídá. EPP Plasty a.s. si vyhrazuje právo změny, či úpravy a doplnění stávajících informací bez avizovaného upozornění. EPP Plasty a.s. neručí za přímé, či nepřímé škody způsobené na základě informací na stránkách uvedených, jakož ani za vznik a nárokování případného ušlého zisku způsobeného nesprávným obsahem webových stránek.


Copyright © 2012 EPP Plasty a.s.